Vedtægter

Vore vedtægter


§ 1    Foreningens navn

 

Stk. 1                                 

Foreningens navn er Ulkløbben.

 

Stk. 2                                 

Foreningen er stiftet d. 16. september 2005


Stk. 3                                 

Foreningen er hjemhørende i København.

 

§ 2    Foreningens formål

 

Stk. 1                                 

At forsøge at smage alt øl i verden.

 

Stk. 2                                 

  At udbrede kendskabet til og viden om øl i foreningen.

 

Stk. 3                                 

At deltage i arrangementer, hvor der bliver konsumeret store mængder øl

 

Stk. 4                                 

At udbrede kendskabet til kvalitetsøl uden for foreningen gennem højlydt praleri med den i § 2, Stk. 2 opnåede viden.

 

§ 3    Medlemskab

 

Stk. 1                                 

  Medlemmer af Ulkløbben er:


Jesper Hammerstrøm (Formand/Webmaster)


Sonni Nielsen (Næstformand)


Morten Hammerstrøm (Kasserer/Revisor/ass. Webmaster)


Henrik Faurschou (Brand Manager)


Ole Neis Gudbergsen (Event Manager)


Michael Lindberg


Frank G. Jensen

 

Stk. 2                                 

Som Medlem af foreningen kan optages enhver ”Prospect”.

 

Stk. 3                                 

Prospects indstilles af mindst et af de i § 3, Stk. 1 nævnte medlemmer.

 

Stk. 4                                 

Indstilling af Prospect til Medlem kan ske følgende et medlemsmøde hvor Prospect har deltaget og hvor mindst 75 % af de i § 3. stk. 1 nævnte Medlemmer er fremmødt.


Der må blandt de fremmødte Medlemmer være enstemmighed for optagelsen af Prospect.


Når de fremmødte medlemmer har opnået enstemmighed for optagelsen er Prospect accepteret som medlem øjeblikkeligt og vil ved førstkommende  generalforsamling optages i § 3, Stk. 1.

 

Stk. 5                                 

Nyoptagne Medlemmer afholder deres første medlemsmøde uden tilskud fra foreningen.

 

Stk. 6                                 

Til foreningen kan være tilknyttet et antal ”Hangarounds”

 

Stk. 7                                 

Hangarounds kan inviteres til enkelte medlemsmøder.

Hangaround status kan højst vare i 1 år.

 

§ 4    Kontingent

 

Stk. 1                                 

Kontingent fastsættes på Generalforsamlingen.


Stk. 2                                 

  Kontingent udgør for medlemmer 250,- kr. pr. måned fra 1/3-2013

 

Stk. 3                                 

Kontingent forfalder d. 5. i hver måned og indbetales til foreningens bankkonto.

 

Stk. 4                                 

Ved gentagne for sene indbetalinger kan generalforsamlingen fastsætte en bøde eller straf.

 

Stk. 5                                 

Prospects betaler ikke kontingent.


Når Prospects optages som fuldgyldige medlemmer, betales kontingent ihht. § 4, Stk. 2 fra førstkommende hele måned.

 

Stk. 6                                 

Hangarounds betaler ikke kontingent.


Hangarounds betaler for de enkeltarrangementer, som de deltager i.


Til almindelige Medlemsmøder betaler Hangarounds en pris svarende til det tilskud, som foreningen ihht. § 8, Stk. 3 yder til arrangøren pr. deltager.


Foreningens medlemmer fastsætter en fair pris for andre arrangementer. Denne pris skal så godt som muligt afspejle den reelle kostpris.

 

§ 5    Foreningens ledelse

 

Stk. 1                                 

Foreningen ledes af medlemmerne i fællesskab.

 

Stk. 2                                 

Foreningen tegnes af Formanden (ved forfald Næstformanden).

 

Stk. 3                                 

Foreningen vælger selv Formand, Næstformand, Kasserer og Eventmanagers.

 

Stk. 4                                 

Foreningen kan ledes af fire medlemmer. Formanden, Kassereren og to medlemmer

 

Stk. 5                                 

Foreningen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 6                                 

Foreningen er af naturlige årsager ude af stand til at føre referat over medlemsmøderne

 

Stk. 7                                 

Foreningen vedligeholder følgende dokumentation:


En liste over konsumerede øl pr. Medlemsmøde

En liste over afholdte og planlagte arrangementer herunder Medlemsmøder

En liste over Medlemmer, Prospects og Hangarounds

 

Stk. 8                                 

Ethvert Medlem kan opstilles og dermed indvælges til bestyrelsesposter uagtet at Medlemmet ikke er fremmødt til et Medlemsmøde

 

Stk. 9                                 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 10                             

Regnskabet skal foreligge klar til revisor senest fem uger før generalforsamlingen og skal foreligge klar senest tre uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 11                             

Revisor skal have adgang til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

§ 6    Generalforsamlingen

 

Stk. 1                                 

Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

 

Stk. 2                                 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden.


Stk. 3                                 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følge denne dagsorden:


1. Valg af referent


2. Valg af dirigent


3. Formandens beretning


4. Kassererens beretning


5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår


6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder


7. Indkomne forslag


8. Valg til bestyrelsen


9. Valg af revisor


10. Eventuelt

 

Stk. 4                                 

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 7, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Stk. 5                                 

Selskabets kontingent og tilskud til Medlemsmøder fastsættes på den ordinære generalforsamling

 

Stk. 6                                 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 50 % af Medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til formanden.

 

Stk. 7                                 

Alle ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Stk. 8                                 

Kun medlemmer der rettidigt har betalt kontingent jf. § 4 stk. 2, har stemmeret på generalforsamlinger.

 

Stk. 9                                 

Selskabets regnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 7    Medlemmer

 

Stk. 1                                 

Medlemmerne bør orientere foreningen om relevante nyheder inden for ølverdenen.

 

Stk. 2                                 

  Foreningens medlemmer er forpligtet til på et Medlemsmøde at være i højt og godt humør.

 

Stk. 3                                 

  Medlemmer kan i tilfælde af uheldige, pressede, pinlige eller andre former for ubehagelige situationer til enhver tid påberåbe sig fuldskab og dermed umuliggøre uddybelse af situationen.

 

Stk. 4                                 

  Medlemmer er pålagt tavshedspligt om sådanne situationer som beskrevet i § 7, Stk. 3

 

Stk. 5                                 

  Medlemmer formodes at følge trop i øldrikning.


Udviser Medlemmer stor passivitet i indtagelse i løbet af et Medlemsmøde er det at betragte som foragt for arrangøren.

 

Stk. 6                                 

Medlemmer, der ikke overholder § 7, Stk. 2, Stk. 4 og Stk. 5, kan idømmes bøde eller bod af foreningens ledelse.

 

§ 8    Medlemsmøder og Aktiviteter

 

Stk. 1                                 

Foreningens primære aktivitet er Medlemsmøderne.


På Medlemsmøderne smages mange, gode og interessante øl og der serveres mad.

 

Stk. 2                                 

Foreningen tilstræber at afholde 4 – 6 Medlemsmøder årligt.


Medlemsmøderne afholdes af Medlemmerne på skift.


Generalforsamling afholdes sidste fredag i januar.

Medlemsmøde afholdes 3. fredag i marts.

Bytur afholdes første lørdag i september.

Medlemsmøde afholdes første fredag i november.


Møder kan annulleres eller ændres, hvis alle medlemmer er enige.


Nuværende rækkefølge:

-Henrik
-Sonni
-Morten
-Michael
-Frank
-Ole
-Jesper

 

Stk. 3                                 

Der ydes et tilskud fra foreningen til afholdelse af et Medlemsmøde på ,- 300,- kr. pr. tilmeldt deltager.

 

Stk. 4                                 

Medlemsmøderne bør indeholde følgende aktiviteter:


Velkomstøl

Valg af referent af øl og karakterskema

Ølsmagning med et grundlæggende tema

Spisning

Øldrikning (ikke at forveksle med ølsmagning)

Opdatering af aktivitetsplan

Vurdering af indstilling af nye medlemmer

Arrangøren af Medlemsmødet beslutter rækkefølgen og indholdet af de enkelte punkter.

 

Stk. 5                                 

Senest en uge efter et Medlemsmøde påhviler det


Referenten at udsende øl og karakterskema

Medlemmerne at have takket arrangøren (også selv om intet kan huskes)

 

Stk. 6                                 

Foreningen kan afholde eller deltage i andre aktiviteter end Medlemsmøderne. Evt. tilskud til sådanne arrangementer fastsættes af foreningens ledelse fra gang til gang.


§ 9    Udmeldelse

 

Stk. 1                                 

Et medlem kan til enhver tid udmeldes af foreningen ved med skriftlig begrundelse at orientere foreningens ledelse.

 

Stk. 2                                 

Ved udmeldelse frafalder fremtidige kontingentkrav øjeblikkeligt, hvorimod skyldigt kontingent vil blive indkrævet.

 

Stk. 3                                 

Ved udmeldelse opgøres foreningens kassebeholdning og den udmeldte får halvdelen af sin andel af beholdningen. Andelen opgøres som 1/(antallet af medlemmer). Dette kun hvis den udmeldte har afholdt sit første arrangement (uden klubtilskud)

Ved udmeldelse tilfalder ingen af foreningens yderligere ejendele den udmeldte.

 

§ 10 Eksklusion

 

Stk. 1                                 

Intet medlem kan ekskluderes uden en generalforsamlings beslutning.

 

§ 11 Opløsning

 

Stk. 1                                 

Foreningen kan ikke opløses medmindre to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for det på en generalforsamling.

 

Stk. 2                                 

Ved foreningens opløsning tager generalforsamlingen stilling til fordelingen af evt. aktiver.

 

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. januar 2024. Vedtægterne er gældende fra denne dato og annullerer alle tidligere gældende vedtægter.